Showing all 7 results

Máy phát điện xăng Oshima

Máy phát điện 2 KW

6,030,240

Máy phát điện xăng Oshima

Máy phát điện 3 KW

7,090,020

Máy phát điện xăng Oshima

Máy phát điện 3 KW D (Có đề)

8,332,380

Máy phát điện xăng Oshima

Máy phát điện 5 KW

13,944,420

Máy phát điện xăng Oshima

Máy phát điện 5 KW D (Có đề)

15,390,780

Máy phát điện dầu Oshima

Máy phát điện Oshima OS 6500

28,895,580

Máy phát điện dầu Oshima

Máy phát điện Oshima OS 8500

33,147,960