Showing all 7 results

Máy phát điện xăng Oshima

Máy phát điện 2 KW

6,031,000

Máy phát điện xăng Oshima

Máy phát điện 3 KW

7,091,000

Máy phát điện xăng Oshima

Máy phát điện 3 KW D (Có đề)

8,333,000

Máy phát điện xăng Oshima

Máy phát điện 5 KW

13,945,000

Máy phát điện xăng Oshima

Máy phát điện 5 KW D (Có đề)

15,391,000

Máy phát điện dầu Oshima

Máy phát điện Oshima OS 6500

28,896,000

Máy phát điện dầu Oshima

Máy phát điện Oshima OS 8500

33,148,000