Showing all 7 results

Máy phát điện xăng Oshima

Máy phát điện 2 KW

5,912,000

Máy phát điện xăng Oshima

Máy phát điện 3 KW

6,951,000

Máy phát điện xăng Oshima

Máy phát điện 3 KW D (Có đề)

8,169,000

Máy phát điện xăng Oshima

Máy phát điện 5 KW

13,671,000

Máy phát điện xăng Oshima

Máy phát điện 5 KW D (Có đề)

15,089,000

Máy phát điện dầu Oshima

Máy phát điện Oshima OS 6500

28,329,000

Máy phát điện dầu Oshima

Máy phát điện Oshima OS 8500

32,498,000